fbpx

Odwołany lub opóźniony lot, szkoda w turystyce.

  1. Odszkodowanie za opóźniony lot.
    W dobie tanich połączeń lotniczych samolot staje się coraz powszechniej używanym środkiem transportu. Niestety, przyjemność z wyjazdu potrafi popsuć odwołany lub mocno opóźniony lot. Problem ten jest objęty rozporządzeniem WE 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. Na jego podstawie odszkodowanie przysługuje pasażerom:
    wylatującym z dowolnego państwa Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii do dowolnego miejsca na Ziemi oraz wylatującym z tzw. państwa trzeciego (czyli spoza obszaru UE, EOG lub Szwajcarii) i lądującym na terytorium UE, EOG lub Szwajcarii, jeżeli przewoźnik obsługujący dany lot jest przewoźnikiem z UE, EOG lub Szwajcarii. Uwaga! Jeżeli pasażer otrzymał opiekę oraz korzyści lub odszkodowanie w państwie trzecim, nie przysługuje mu już odszkodowanie na podstawie rozporządzenia. Odszkodowanie na podstawie tego rozporządzenia nie przysługuje zatem, jeżeli zarówno lotnisko wylotu, jak i lądowania znajduje się poza UE, EOG lub Szwajcarią. Jeżeli lot jest opóźniony: pasażer ma prawo otrzymać bezpłatne posiłki i napoje w ilościach odpowiednich do czasu opóźnienia, także nieodpłatnie odbyć dwie rozmowy telefoniczne, wysłać 2 maile lub przesyłki faksowe; o co najmniej 5 godzin, pasażer może zrezygnować z lotu, a przewoźnik ma obowiązek zwrócić mu koszt biletu lub lotu powrotnego do pierwszego miejsca odlotu; i opóźnienie to powoduje konieczność spędzenia jednej lub więcej nocy w hotelu, pasażer nie płaci za zakwaterowanie w hotelu ani za transport z lotniska do hotelu i z powrotem; i przylot do miejsca docelowego nastąpi co najmniej 3 godziny po pierwotnie planowanej godzinie przylotu, pasażerowie mogą uzyskać odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 euro, w zależności od zasięgu podróży (taki wyrok wydał Trybunał Sprawiedliwości UE w dn. 19 listopada 2009 r. w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07). Odszkodowanie może nie zostać przyznane, jeżeli przewoźnik wykaże, że opóźnienie nastąpiło wskutek wystąpienia tzw. siły wyższej (np. strajku czy wybuchu wulkanu), której w żaden racjonalny sposób nie mógł zapobiec. Jeżeli lot jest odwołany, pasażer może ubiegać się o zwrot kosztów biletu (w terminie 7 dni), zaoferowanie innego połączenia z docelowym punktem podróży oraz (jeżeli jest to uzasadnione czasem oczekiwania na inne połączenie) bezpłatny posiłek, napoje i rozmowę telefoniczną. Możliwe jest także dochodzenie odszkodowania za odwołany lot w wysokości od 250 do 600 euro, jeżeli: pasażer nie został na czas (tj. do 14 dni przed wylotem) powiadomiony o odwołaniu lotu; powiadomienie nastąpiło w okresie krótszym niż 14 dni przed planowanym wylotem, a przewoźnik nie jednocześnie nie zaoferował alternatywnego przelotu w czasie określonym przepisami. Uwaga! Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli odwołanie lotu następuje z przyczyn niezależnych od przewoźnika, np. złych warunków atmosferycznych. Jeżeli przewoźnik nie wywiązał się ze swoich obowiązków, należy w pierwszej kolejności złożyć do niego reklamację. Jeżeli nie otrzymamy odpowiedzi lub odpowiedź będzie niesatysfakcjonująca, można złożyć skargę do Komisji Ochrony Praw Pasażerów Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub wystąpić na drogę sądową (Sąd Najwyższy w uchwale z dn. 7 lutego 2014 r., sygn. akt III CZP 113/13 postanowił, że postępowanie przed ULC i sądem jest przemienne, więc pasażer może wybrać bardziej dla niego dogodną drogę dochodzenia swych praw).
    1. Podmiot odpowiedzialny za szkody wyrządzone turystom podczas wakacji w trakcie wycieczek fakultatywnych.
    Biuro podróży, które sprzedało wczasy w Egipcie, musi zapłacić za śmierć dwojga klientów podczas wycieczki fakultatywnej. Zgodnie z wyrokiem wydanym przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z dnia 6 maja 2015 r. (I ACa 245/15) biuro podróży ponosi odpowiedzialność za wycieczki fakultatywne, nawet jeśli nie było o nich mowy w podstawowej umowie wyjazdu. Organizator wycieczki jest zobowiązany do podania, przed zawarciem umowy dokładnych informacji na temat usług o charakterze obligatoryjnym, jak również fakultatywnym, w tym program imprezy już w samej umowie z klientem oraz wskazanie ewentualnych dodatkowych umiejętności (wymogów), które są konieczne przy określonych imprezach. Zgoda na fakultatywne wycieczki wydana już na miejscu nie powoduje zawarcia nowej lub kolejnej umowy a jedynie ostateczne ustalenie zakresu świadczonych usług, na które zgoda była wydana w podstawowej umowie z biurem podróży. W związku z tym biuro podróży odpowiada za ogólną możliwość odbycia takiej wycieczki, ale również bezpieczne warunki dojazdu na miejsce wycieczki fakultatywnej oraz przebywanie na niej. Do biura podróży należy, więc wybór takiego wykonawcy wycieczki fakultatywnej, która da dostateczne gwarancje zapewnienia uczestnikom bezpiecznego wypoczynku i kontroli jego działań. Warto również przytoczyć wyrok z dnia 28.03.1968 r. (I CR 64/68, PUG 1969/4/137) w którym, Sąd Najwyższy uznał, że biuro podróży ponosi odpowiedzialność za zaniedbania bułgarskiej służby zdrowia. W przypadku tamtej sprawy wobec braku szybkiej i skutecznej pomocy medycznej nastąpiła śmierć uczestnika wycieczki. Na gruncie powyższej sprawy, odpowiedzialność biur podróży za niezapewnienie opieki medycznej i ratowniczej, a nawet sprzętu zwiększającego bezpieczeństwo nie budzi żadnych wątpliwości. Wrocławski Sąd Apelacyjny, opierając się na przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884 ze zm.), uznał, że każda informacja podana przez rezydenta biura podróży, dotycząca również wycieczek fakultatywnych, nawet jeśli biuro nie jest jej wykonawcą, rodzi skutki prawne. Na podstawie art. 11a tejże ustawy organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych na zasadzie ryzyka. Jest to odpowiedzialność, która przerzuca na organizatora ryzyko niewykonania umowy nawet wskutek zdarzeń niezależnych od niego. Bez znaczenia jest również to, czy organizator turystyki wykonuje określone usługi sam, czy też posługuje się osobami trzecimi, co występuje najczęściej. Przypadki, kiedy może on uchylić się od odpowiedzialności, obejmują niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi spowodowane wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian