fbpx

Pełna klauzula RODO:

 1. MCO Business Hub sp. z o.o. (właściciel marki Międzynarodowe Centrum Odszkodowań MCO24) z siedzibą w Warszawie informuje, że w związku z obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), dane osobowe:
 •  podane przez Klienta w formularzu kontaktowym, mailowo, telefonicznie, korespondencyjnie;
 • podane przez Klienta w ramach rezerwacji konsultacji online;
 • podane przez Klienta za pośrednictwem kontaktu przez portale, na których funkcjonuje Spółka, w szczególności poprzez portal Facebook;
 • otrzymane od jednego z naszych partnerów, o którego dokładnych danych zostałeś poinformowany bezpośrednio przez niego lub zostaniesz poinformowany w trackie rozmowy telefonicznej;
 • podane przez Klienta w umowie i załącznikach do umowy, jak również dane uzyskane w trakcie jej wykonywania 

będą przetwarzane przez MCO Business Hub sp. z o.o. (właściciel marki Międzynarodowe Centrum Odszkodowań MCO24) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2A/146 (00-193 Warszawa, KRS: 0000504025; dalej „Spółka”), która stanie się Administratorem tych danych.

 1. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail rodo@mco24.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych, ul. Stawki 2A/146, 00-193 Warszawa.
 2. Administrator przetwarzać może dane osobowe obejmujące w szczególności następujące kategorie: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w tym: adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania. Jeżeli potencjalna usługa ma dotyczyć dochodzenia roszczeń majątkowych w związku z zawartą umową kredytu oraz ubezpieczeniami z nią powiązanymi: dane związane z udzielonym kredytem (pożyczką), w tym m.in.: wysokość kredytu, data zawarcia umowy i bank, z którym zawarto umowę, dane dot. ubezpieczenia. Jeżeli potencjalna usługa ma dotyczyć dochodzenia roszczeń odszkodowawczych: dane związane z udziałem w zdarzeniu, w tym dane osobowe szczególnej kategorii, a mianowicie dot. stanu zdrowia.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz na podstawie następujących przesłanek:
  1. Analiza roszczeń Klienta przed zawarciem umowy;
  2. Wykonie umowy, w związku z wykorzystywaniem danych szczególnej kategorii podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. wyraźna zgoda klienta w formie oświadczenia woli.
  3. Marketing usług własnych, wykorzystywane do tego celu będą środki komunikacji w tym telefon oraz e-mail, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ;
  4. Zapewnienie prawidłowości podatkowych po wystawieniu faktury, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO uszczegółowienie w art. 70 §1 Ordynacji Podatkowej;
  5. W przypadku wyrażenia dodatkowych zgód (art. 6 ust.1 lit a), dane osobowe będą przetwarzane w celu zaproponowania usług podmiotów powiązanych z  wskazanym w §2 poniżej.
  6. W przypadku gdy posiadaczem rachunku bankowego nie jest Klient, dane osobowe posiadacza rachunku będą wykorzystywane za jego zgodą w celu poprawnego rozliczenia sprawy za pomocą systemуw bankowości elektronicznej, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a).
 1. Dane osobowe udostępnione będą podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie realizacji umowy, reprezentowania klientów i analizy ich spraw (w tym podmiotom zajmującym się profesjonalną obsługą prawną), podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT, podmiotom realizującym usługi księgowe na rzecz administratora w zakresie niezbędnym do prowadzenia rozliczeń i realizowania związanych z tym obowiązków ustawowych, podmiotom zobowiązanym do naprawienia szkody, do których skierowane zostaną roszczenia w imieniu Klienta, podmiotom wykonującym działalność leczniczą, a w razie takiej potrzeby – podmiotom uprawnionym do ich uzyskania (w tym organom państwowym), jeśli przepisy prawa tego wymagają.
 2. W zależności od celu przetwarzania dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez następujący okres:
  1. W związku z możliwością podniesienia roszczeń z kodeksu cywilnego, przez okres do 6 lat od momentu zakończenia umowy.
  2. W związku z możliwością pojawienia się nowych ofert, przez okres do 10 lat od momentu zakończenia umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu na marketing usług MCO Business Hub sp. z o.o. (właściciel marki Międzynarodowe Centrum Odszkodowań MCO24).
  3. W związku z wymogami ustawy, przez okres5 lat + bieżący rok podatkowy od momentu wystawienia faktury.
  4. W związku z możliwością pojawienia się nowych ofert, przez okres do 10 lat od momentu zakończenia umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu na marketing wskazanego podmiotu.
  5. W związku z możliwością wniesienia sprzeciwu przez posiadacza rachunku bankowego, którym nie jest Klient przez okres 5 lat od momentu rozliczenia sprawy.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych MCO Business Hub sp. z o.o. (właściciela marki Międzynarodowe Centrum Odszkodowań MCO24) oraz do przenoszenia danych. Klient jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niezależnie od powyższego, Klient ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych w każdym czasie i bez podania przyczyny, lecz ze skutkiem od momentu złożenia nam sprzeciwu.
 4. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla celów  analizy sprawy, przekazania oferty, zawarcia i wykonania umowy. W przypadku braku podania danych lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie, realizacja poszczególnych usług, a w szczególności realizacja umowy może stać się niemożliwa.
 5. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian