fbpx

Uszczerbek na zdrowiu, długotrwała niezdolność do pracy, śmierć osoby bliskiej.

 • Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu, długotrwała niezdolność do pracy, śmierć osoby bliskiej

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Rozumiemy przez to oznaczoną przez sąd kwotę, która ma za zadanie zrekompensować poszkodowanemu cierpienia związane z przebytą chorobą czy doznanymi uszkodzeniami ciała, za których powstanie odpowiedzialna jest osoba trzecia.

Zadośćuczynienie kojarzy nam się przede wszystkim z procesami sądowymi związanymi z tak zwanymi błędami medycznymi czy wypadkami komunikacyjnymi. Jednak nie tylko w przypadku uszkodzenia ciała czy utraty zdrowia można domagać się kwoty pieniężnej za poniesioną krzywdę. Jest to możliwe także w wypadku pozbawienia wolności czy skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu.

Międzynarodowe Centrum Odszkodowań we współpracy z doświadczoną kancelarią prawną udzieli Ci fachowej pomocy w uzyskaniu wysokiego zadośćuczynienia, jak również odszkodowania za poniesione straty. Często większość z Nas nie zdaje sobie sprawy z przysługujących mu praw i ignoruje kwestię dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania albo stawia się już na starcie na przegranej pozycji. To błąd, który może drogo kosztować. Powierzenie prowadzenia swojej sprawy zespołowi Międzynarodowego Centrum Odszkodowań jest dla Państwa gwarancją sprawnego uzyskania pieniędzy przy dogodnych warunkach wynagrodzenia.

 

Zastanawiacie się Państwo za co można uzyskać zadośćuczynienie?

Cieszą nas wyroki polskich sądów, które z biegiem czasu coraz chętniej zasądzają wysokie zadośćuczynienia poszkodowanym. Na pewno znają Państwo doniesienia prasowe o procesach sądowych w Stanach Zjednoczonych. W tym na przykład, wydawałoby się, sprawy tak absurdalne jak żądanie zadośćuczynienia za wylanie na siebie gorącej kawy zakupionej w jednej ze znanych restauracji typu „fast food”. Nie dajmy się zamknąć w ramy schematycznego myślenia. W przypadku, gdy ponieśliśmy uszczerbek na zdrowiu, prawo daje nam możliwość uzyskania pieniężnego „zwrotu” za doznane cierpienie fizyczne i psychiczne. Warto zwrócić się do doświadczonych specjalistów z Centrum o pomoc w tym względzie.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów orzekania zadośćuczynienia z polskiego orzecznictwa:

 • 700 tys. złotych tytułem zadośćuczynienia w sprawie kilkuletniego chłopaka sparaliżowanego w wyniku nieprawidłowego podania kroplówki do kręgosłupa,
 • ponad 1 milion złotych zadośćuczynienia dla dziecka, co do którego lekarze popełnili błędy dotyczące porodu,
 • kilkadziesiąt do kilkuset tysięcy złotych zadośćuczynienia dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych,
 • 250 tysięcy złotych dla rodziców, których córka zginęła w wypadku samochodowym,
 • 5 milionów złotych dla poszkodowanej pacjentki, która została hospitalizowana w związku z zawałem serca. Tam przez brud panujący w szpitalu oraz błędy lekarzy zaraziła się salmonellozą, przebito poszkodowanej jelito grube. Niewłaściwe leczenie doprowadziło do uszkodzenia kręgosłupa, niedowładu kończyn i nieuleczalnych problemów z trawieniem i wydalaniem.

 

 1. Odszkodowanie za wypadek na oblodzonym chodniku.

Szczególnie zimą jesteśmy narażeni na poślizgnięcie się na śliskiej lub wyboistej nawierzchni. Odszkodowania, które uzyskujemy obejmują także upadki z niezabezpieczonych prawidłowo schodów, pochylni, balkonów itp. Odszkodowania chodnikowe to coraz częściej spotykany rodzaj odszkodowań z polisy OC sprawcy, w tym przypadku z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi czy nieruchomości. W okresie zimowym często zdarzają się wypadki pieszych spowodowane nieodpowiednim utrzymaniem nawierzchni ulic czy chodników. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. nr 132) obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do jej właściciela.

W styczniu 2010 roku pan Witold poślizgnął się na nieodśnieżonym chodniku na ulicy Szkolnej w Prudniku. Doznał skomplikowanego złamania lewej kości udowej i urazu biodra. Zarząd Budynków Komunalnych, do którego obowiązków należy odśnieżanie chodnika, nie poczuwał się do odpowiedzialności za wypadek. Rodzina zwróciła się wtedy do firmy specjalizującej się w pomocy prawnej w uzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych. W międzyczasie pan Witold zmarł na skutek choroby niemającej związku z wypadkiem na ulicy Szkolnej. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Opolu odszkodowanie w wysokości prawie 30 tysięcy złotych otrzyma wdowa i córka pana Witolda. Wyrok jest prawomocnym. Mimo prawnego obowiązku odśnieżania ulic przez zarządcę, czyli Urząd Gminy w Prudniku, samorząd nie poczuwał się do odpowiedzialności. Na etapie przedsądowym gmina Prudnik odmawiała podjęcia rozmów. Ostatecznie sprawa trafiła do sądu. – Paradoksalną sytuacją było wzajemne przerzucanie winy pomiędzy Urzędem Miejskim w Prudniku a Zarządem Budynków Komunalnych, choć w obu przypadkach i tak chodziło o odpowiedzialność gminy.

 

Zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego ten, kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę obowiązany jest do jej naprawienia. Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.) generalnymi zadaniami których niespełnienie powoduje powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej jest w szczególności utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia, odpowiednie ich znakowanie m.in. wskazujące na występujące zimą zagrożenia.

Obecnie właściciele nieruchomości coraz częściej mają jednak wykupioną polisę OC, co zdecydowanie ułatwia osobom Poszkodowanym dochodzenie roszczeń na mocy art. 822 par. 4 kodeksu cywilnego. Stanowi on, iż uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń. Pamiętać jednak należy, iż nie każdy upadek na nieodśnieżonej czy śliskiej nawierzchni, skutkujący nawet poważnymi obrażeniami, będzie uprawniał osobę Poszkodowaną do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym. Podczas np. gwałtownych opadów śniegu często niemożliwe jest wyeliminowanie ryzyka upadku pieszych. W związku z warunkami atmosferycznymi po prostu nie da się jednocześnie zabezpieczyć całego terenu. Jeżeli jednak można dostrzec (np. przechodząc często daną trasą), że chodnik jest nie odśnieżony, oblodzony, a posypywanie nawierzchni wykonywane jest niestarannie bądź rzadko, wówczas można mówić o zaniedbaniu.

Ze zgłoszeniem roszczeń z OC sprawcy nie trzeba czekać do zakończenia leczenia. Osoba Poszkodowana ma bowiem możliwość dochodzenia już wcześniej zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zwrotu kosztów leczenia oraz rehabilitacji, utraconych dochodów, przejazdów, opieki itp.

 

JAKIE MOŻE MIEĆ ŻĄDANIA OSOBA POSZKODOWANA OD WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI?

Osoba poszkodowana upadkiem może domagać się w szczególności odszkodowania, na które składają się:

 1. Zwrot kosztów poniesionych w związku z odbytym leczeniem np. lekarstwa, opatrunki, środki przeciwbólowe itp.
 2. Zwrot kosztów utraconego zarobku. Ma miejsce wtedy, gdy na skutek nieszczęśliwego zdarzenia dana osoba przebywała na zwolnieniu lekarskim
 3. Inne wydaki np. Za dojazdy do lekarzy, za pomoc osób trzecich w przypadku, gdy poszkodowana osoba nie mogła sama wykonywać codziennych czynności itp.

Ponadto, osobie poszkodowanej należy się nie tylko odszkodowanie, ale także  zadośćuczynienie.

Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą „zadośćuczynienie nie jest karą, lecz sposobem naprawienia krzywdy. Chodzi tu o krzywdę ujmowaną jako cierpienia fizyczne, a więc ból i inne dolegliwości oraz cierpienia psychiczne, czyli negatywne uczucia przeżywane w związku z cierpieniami fizycznymi lub następstwami uszkodzenia ciała. Celem zadośćuczynienia jest przede wszystkim złagodzenie tych cierpień. Winno mieć ono charakter całościowy i obejmować wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne, zarówno te doznane,jak i te, które mogą wystąpić w przyszłości (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2000 r., sygn. akt: II CKN 969/98). Na wysokość zadośćuczynienia w każdym przypadku, wpływa szczególnie zakres i charakter cierpień, związanych z zaistniałym zdarzeniem

CO ROBIĆ, ABY UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE?

Aby uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie, ale również i rentę, należy wnieść pozew o zapłatę do sądu przeciwko osobie winnej za dane zdarzenie. Należy również pamiętać, że nasze powództwo  przyniesie zadowalający skutek, jeżeli uprzednio zadbamy o kilka bardzo ważnych czynności:

 1. Po pierwsze, należy starannie i szczegółowo gromadzić; dokumentację medyczną dotyczącą upadku, ale także rachunki za wizyty lekarskie, rachunki za badania, lekarstwa itp.
 • Należy również posiadać dowody na to, że miejsce na którym doszło do zdarzenia, było nieodśnieżone, oblodzone, zabłocone np. Zdjęcia, zeznania świadków. W chwili upadku, warto również zadzwonić na straż miejską. Straż miejska przyjedzie na miejsce zdarzenia i spisze notatkę służbową, w której opisze okoliczności wypadku i stan chodnika.
 1. Aby móc przypisać komuś winę za zdarzenie, należy ustalić, kto odpowiada ze prawidłowe utrzymanie konkretnego chodnika.

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia może nastąpić na drodze ugodowej, zaś w przypadku odmowy zapłaty przez właściciela nieruchomości, należy wytoczyć powództwo przeciwko osobie, która nie wywiązała się w odpowiedni sposób z zadania, do którego zobliguje Ustawodawca.

Korzystajmy z zimy i jej uroków, lecz nie zapominajmy o trosce o samych siebie. Zaniedbanie właściciela posesji nie powinno przypominać się nam bólem kolana, czy ręki, a często takie skutki ma jedno skręcenie lub zwichnięcie. Dbajmy o swój komfort fizyczny i psychiczny, korzystając z możliwości jakie daje nam nasze prawo.

EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian