fbpx

Wypadek komunikacyjny, szkoda na pojeździe.

  1. Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu na dziurawej drodze.
  2. Stan polskich dróg każdego roku ulega poprawie. Niestety mimo ogromnych wysiłków i znacznych kwot przeznaczanych na ich modernizacje, ciągle możemy napotkać się na pasy ruchu drogowego, które składają się praktycznie z samych „dziur”, które mogą uszkodzić nasze zawieszenie lub doprowadzić do uszkodzenia opony. Czy w takim wypadku mamy szansę na odszkodowanie? Oczywiście, że tak! Żeby jednak móc starać się o uzyskanie pieniędzy, które pokryją i zrekompensują poniesioną przez nas szkodę musimy się odpowiednio do tego przygotować. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie czy uszkodzenie drogi zostało wcześniej oznaczone odpowiednim znakiem wymuszającym od nas ograniczenie prędkości. Jeżeli nie, możemy przejść od razu do kolejnego akapitu. Jeżeli jednak zarządca drogi zastosował odpowiednie oznakowanie, musimy się upewnić z jaką prędkością na tym odcinku winniśmy jechać, a także czy zastosowaliśmy się do ograniczenia. Jeżeli nie, to niestety formalnie odszkodowanie nam się nie należy, jeżeli zaś jechaliśmy z odpowiednią prędkością to możemy zrealizować kolejny krok, jakim jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Jeżeli zauważyliśmy, że po przejdzie przez określony odcinek drogi doszło do uszkodzenia samochodu, najlepszym rozwiązaniem jest zatrzymanie się w bezpiecznym miejscu tuż obok miejsca zdarzenia i zrobienie dokumentacji fotograficznej, która wskazywałyby zły stan drogi, jak i stopień i zakres szkody. Następnie warto dla celów dowodowych zadzwonić po policję lub po straż miejską, której funkcjonariusz sporządzi notatkę będącą jednym z najistotniejszych dowodów w walce o uzyskanie odszkodowania. Następnym niezbędnym krokiem, jaki musimy podjąć jest sprawdzenie kto odpowiada za drogę, na której doszło do uszkodzenia. Uzyskanie odpowiednich informacji jest możliwe w zarządzie dróg, który obejmuje miejscowo teren, na którym doszło do szkody. Po wystosowaniu wniosku udzielona nam zostanie informacja wskazująca konkretny podmiot. Zgodnie z prawem organ odpowiedzialny za drogę zależny jest od jego rodzaju i tak: za drogi gminne odpowiada urząd gminy, za powiatowe – zarząd powiatu, zaś za drogi krajowe – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Ustalenie rodzaju drogi pozwoli nam wskazać podmiot odpowiedzialny, który zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych ma za zadanie utrzymywać drogi w należytym stanie. Następnie od tego czy zarządca drogi posiada ubezpieczenie (bądź odpowiednie fundusze lub poczuwa się do odpowiedzialności za stan drogi) zależy czy uda nam się szybko wyegzekwować odszkodowania, czy też zmuszeni będziemy dochodzić je na drodze sądowej. W pierwszym przypadku będziemy musieli wypełnić odpowiedni wniosek wraz z dokumentacją dowodową potwierdzającą słuszność naszych roszczeń, który winien być rozpatrzony w ciągu miesiąca (wniosek ten powinniśmy dostać w siedzibie zarządcy). W drugim przypadku zaś należy przygotować pozew do sądu.
    • Uprawnienie ubezpieczyciela do żądania zwrotu wypłaconej kwoty odszkodowania
    Wielu właścicieli i użytkowników pojazdów mechanicznych mając wykupione obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, tzw. OC nie zdaje sobie sprawy z ograniczonego zakresu tego typu polis. Wśród gąszczu niekorzystnych dla klientów postanowień warto zwrócić uwagę na zapisy umów o ubezpieczenie OC dotyczące wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody i krzywdy wywołane przez użytkownika niebędącego właścicielem pojazdu. Niezrozumiałe, a brzemienne w skutkach okazuje się być często postanowienie o następującym brzmieniu: „Z dniem wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń roszczenie ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na zakład ubezpieczeń do wysokości wypłaconego odszkodowania.” W praktyce oznacza to, że zakład ubezpieczeń zapłaci odszkodowanie należne osobom poszkodowanym bądź pokrzywdzonym, jednak jeśli sprawcą nie jest osoba, która ubezpieczyła pojazd, ubezpieczyciel wystąpi wobec niej z roszczeniem regresywnym na podstawie art. 828 § 1 k.c. – tzn. zażąda zwrotu kwoty wypłaconego odszkodowania. Możliwe jest jednak ograniczenie tzw. regresu ubezpieczeniowego w ramach umowy o ubezpieczenie OC – i tak pojawiają się np. postanowienia zapewniające ochronę równą ubezpieczającemu pojazd dla osób, z którymi ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. Mając na uwadze powyższe warto dokładnie zapoznawać się z postanowieniami umowy o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia celem zabezpieczenia, interesów wszystkich przewidywanych użytkowników pojazdu mechanicznego. Jest to szczególnie ważne, gdy z pojazdu korzysta kilka osób.
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian