fbpx

Jak wygląda procedura starania się o odszkodowania za błędy lekarskie?

Błędem medycznym jest następstwo działań lekarzy oraz personelu medycznego, które powoduje uszkodzenie ciała bądź rozstrój zdrowia u pacjenta. Przyczyną jest najczęściej błędna diagnoza bądź też nieprawidłowo zastosowane leczenie. Warto zaznaczyć, że nie każda komplikacja po zabiegu jest błędem medycznym. Dlatego też przez podjęciem decyzji o wysunięciu roszczenia wobec placówki medycznej należy skonsultować przypadek z innym niezależnym lekarzem lub biegłym. 

Pierwszą możliwością pozwalającą na uzyskanie odszkodowania jest zwrócenie się z roszczeniem do placówki medycznej, w której doszło do błędu. Roszczenie powinno być dokładnie oznaczone. Należy wskazać swoje oczekiwania w ramach odszkodowania za błąd medyczny. Szpital ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą najczęściej na podstawie art. 430 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, jeśli podmiot – w tym wypadku szpital – powierza wykonanie czynności innej osobie (lekarzowi) na jego rachunek, to będzie on odpowiedzialny za szkodę przez tą osobę wyrządzoną.  Takie zawiadomienie jest zarówno poinformowaniem placówki o tym, że naszym zdaniem doszło do popełnienia błędu, jak i jednocześnie próbą polubownego rozwiązania sporu.

Zawiadomienie kierowane do szpitala powinno zostać przez placówkę medyczną przekazane jego ubezpieczycielowi. Pacjent może również skierować swoje roszczenie bezpośrednio do ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel jest związany określonym terminem, w którym powinien odpowiedzieć poszkodowanemu – zasadniczo powinien on wypłacić pacjentowi odszkodowanie w terminie 30 dni od zawiadomienia o szkodzie doznanej wskutek błędu medycznego. Brak reakcji na przesłane wezwanie do wypłaty odszkodowania jest podstawą do dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian