fbpx
Odszkodowanie za kredyty frankowe MCO

Kredyty we frankach swego czasu stały się bardzo popularną formą zaciągania zobowiązań finansowych. Kredyty te wydawały się być bardzo korzystną ofertą, ponieważ kusiły niskimi ratami, zwłaszcza w stosunku do kredytów w złotówkach. Sytuacja  zmieniła się wraz ze skokami walut, co doprowadziło do gwałtownego i mocno zyskującego kursu szwajcarskiej waluty. Wraz z wahającym się kursem walut, banki zaczęły naliczać raty w nadmiernej wysokości. W tej sytuacji zaczęto co raz bardziej interesować się kwestią odszkodowań, za tzw. kredyty we frankach szwajcarskich. 

Z pomocą w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej, może przyjść szczególnie przepis art. 385¹ k.c., zgodnie z którym postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

Warto w tym miejscu wskazać, że w orzecznictwie sądów powszechnych pojawia się zapatrywanie, że wprowadzenie do umowy kredytowej zawieranej na wiele lat, mającej daleko idące konsekwencje dla egzystencji konsumenta, mechanizmu działania kursowego wymaga szczególnej staranności banku w zakresie wyraźnego wskazania zagrożeń wiążących się z oferowanym kredytem, tak by konsument miał pełne rozeznanie konsekwencji ekonomicznych zawieranej umowy (tak m.in. w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie o sygn. akt I ACa 1044/19 z dnia 14 sierpnia 2020r.). 

Jednocześnie należy nadmienić, że alternatywą do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej, może być złożenie reklamacji w banku, trzeba jednak w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że nie jest łatwo uzyskać jakiekolwiek korzyści poprzez reklamację, ponieważ banki niechętnie uznają racje konsumenta i zwracają żądane kwoty.

Sposób dochodzenia praw zależy jednak od samych kredytobiorców i nie ma jednego sposobu na osiągnięcie satysfakcjonującego nas rozwiązania. Warto przy tym dodać, że najlepiej takie kwestie powierzyć prawnikom, którzy specjalizują się w prawie bankowym
i dochodzeniu tego typu roszczeń od placówek bankowych.

podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740)

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian