fbpx

Jakie dokumenty przygotować podczas starania się o odszkodowanie z tytułu szkód górniczych?

Wniosek o odszkodowanie za szkody górnicze może złożyć osoba fizyczna lub przedsiębiorca, który jest właścicielem, dzierżawcą, zarządcą albo użytkownikiem obiektu uszkodzonego na skutek na prowadzonej działalności górniczej. Wniosek składa się do zakładu górniczego lub innego podmiotu prowadzącego działalność wydobywczą na terenie, na którym stoi obiekt. Odpowiedzialnością za szkody górnicze obciążyć można również przedsiębiorcę, mającego w dniu ujawnienia szkody prawo do prowadzenia na danym obszarze działań górniczych. Jeśli natomiast nie uda się go ustalić, odpowiedzialność za szkodę ponosi Skarb Państwa i do niego właśnie kieruje się wniosek.

Wniosek o odszkodowanie za szkody górnicze powinien zawierać:

  • dane właściciela nieruchomości lub gruntu (lub jego zarządcy/użytkownika/dzierżawcy),
  • dane uszkodzonych nieruchomości, gruntu lub plonu, którego szkoda dotyczy,
  • datę ujawnienia się szkody górniczej,
  • tytuł prawny do nieruchomości,
  • lokalizację nieruchomości,
  • dokładny opis szkody, w przypadku upraw rodzaj uszkodzonej uprawy oraz jej powierzchnia.

Ponadto wniosek powinien zawierać dokładne wskazówki odnośnie tego, w jaki sposób wnioskujący życzy sobie, aby szkoda została naprawiona. Wniosek o naprawę szkód górniczych w postaci pisemnej składa się osobiście, pocztą tradycyjną lub elektronicznie.

Zdarza się, że przedsiębiorca, ponoszący winę za szkody górnicze uchyla się od odpowiedzialności i naprawienia szkody. Zdarza się także, że zaproponowana kwota odszkodowania jest niewystarczająca. Wówczas, jeśli w terminie trzydziestu dni od złożenia wniosku otrzymamy odmowę lub jeśli nie otrzymamy żadnej odpowiedzi, możemy dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian