fbpx

Zdarza się, że do wypadków, w których uczestniczymy dochodzi  z winy innych osób. Często jednak bywa tak, że to my sami jesteśmy odpowiedzialni za dane zdarzenie. Czy w tej sytuacji przysługuje nam odszkodowanie?
Tak, jednak nie będzie to odszkodowanie w ramach polisy OC, gdyż ta
chroni kierującego samochodem przed finansowymi konsekwencjami wyrządzonych innym szkód. Odszkodowanie dla sprawcy wypadku przy szkodach osobowych lub majątkowych to kwestia dobrowolnych ubezpieczeń: AC, NNW czy polis dodatkowych.

 

ODSZKODOWANIE Z AC

Sprawca może uzyskać odszkodowanie na podstawie zawartych z ubezpieczycielami umów – autocasco, zwanego AC (ubezpieczenie komunikacyjne, które gwarantuje pokrycie kosztów szkody, powstałej w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, uszkodzenia auta przez osoby trzecie lub nieprzewidziane warunki atmosferyczne, kradzieży pojazdu oraz jego pożaru lub wybuchu) a także ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, NNW (jest formą ubezpieczenia, obejmującą ochronę życia i zdrowia zarówno kierowcy, jak i pasażerów).

W tym przypadku odpowiedzialność ubezpieczyciela ogranicza się wyłącznie do tego, co wynika z zawartej z nami umowy (a nie ustawy, jak w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych OC). Nie ma znaczenia nasze poczucie krzywdy czy wysokość poniesionych.

Autocasco, w większości przypadków,  umożliwia pokrycie w całości lub w części koszty naprawy uszkodzonego w wypadku samochodu. Istnieją jednak sytuacje, w których ubezpieczyciel nie odpowiada za określone szkody. Lista wykluczeń odpowiedzialności znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Bywa, że wykluczenia odpowiedzialności w polisach AC różnią się u poszczególnych ubezpieczycieli, dlatego tak istotne jest, by dokładnie przeanalizować ten  dokument i to jeszcze przed wykupieniem polisy i podpisaniem umowy. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania np. w przypadku, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie, kierujący był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających czy wypadek został spowodowany samochodem niedopuszczonym do ruchu.

 

ODSZKODOWANIE NNW

Jeśli sprawca wypadku, posiadający wykupioną polisę NNW kierowcy i pasażerów,  doznał urazów, uszczerbku na zdrowiu, może zgłosić swoją szkodę do ubezpieczyciela.
W przypadku ubezpieczeń osobowych istnieje możliwość kumulacji świadczeń, dlatego jeśli zostały wykupione inne warianty ubezpieczenia NNW – w ramach ubezpieczenia grupowego w pracy czy indywidualną polisę na życie – jest możliwość skorzystania ze wszystkich tych świadczeń równocześnie. Świadczenie to będzie opiewać na kwotę  mieszczącą się w granicach umówionych z ubezpieczycielem.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian