fbpx

Zdarza, że już po ustaleniu stopnia uszczerbku na zdrowiu i wypłacie jednorazowego odszkodowania stan zdrowia ubezpieczonego pogarsza się.

Jeżeli w konsekwencji ulegnie zwiększeniu stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu będący następstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, który był podstawą przyznania jednorazowego odszkodowania, to ubezpieczony może otrzymać dodatkowe świadczenie. Przy czym zostanie ono przyznane gdy stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu ulegnie zwiększeniu co najmniej o 10 punktów procentowych. Wówczas jednorazowe odszkodowanie zwiększa się o 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według którego ustalone było to odszkodowanie (art. 12 ust. 2 ustawy wypadkowej).

Do ustalenia wysokości jednorazowego odszkodowania (a także jego zwiększenia) przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie obowiązujące w dniu wydania decyzji.

 

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej:

  • ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

Stały uszczerbek na zdrowiu  – takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy.

Długotrwały uszczerbek na zdrowiu –  takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie.

  • członkom rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty.

Należne jest ono w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia (przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS, stosowanego poczynając od drugiego kwartału każdego roku przez okres jednego roku), za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość jednorazowego odszkodowania za każdy procent uszczerbku na zdrowiu ulega zmianie z dniem 1 kwietnia każdego roku i obowiązuje do 31 marca następnego roku.

Ustawodawca, określając kryteria, w oparciu o które ustalane jest prawo do jednorazowego odszkodowania, zastrzegł możliwość ponownej oceny uszczerbku na zdrowiu w ramach pogorszenia się stanu zdrowia ubezpieczonego.

Jeżeli wskutek takiego pogorszenia stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu będący następstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, który był podstawą przyznania jednorazowego odszkodowania, ulegnie zwiększeniu co najmniej o 10 punktów procentowych, jednorazowe odszkodowanie zwiększa się o 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według którego ustalone było to odszkodowanie.

 

MOŻESZ DOMAGAĆ SIĘ ZWIĘKSZENIA! 

Wobec tego, jeśli uraz, który powstał na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, pogłębił się, zaczął mocniej doskwierać – wówczas można domagać zwiększenia jednorazowego odszkodowania.

Zwiększone jednorazowe odszkodowanie w związku z pogorszeniem się stanu zdrowia, o którym mowa wyżej, przyznawane jest na wniosek ubezpieczonego złożony wraz z niezbędną dokumentacją (w tym zaświadczeniem o stanie zdrowia wydanym przez lekarza, pod którego opieką znajduje się ubezpieczony oraz inną dokumentacją medyczną) bezpośrednio we właściwej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian