fbpx

W szkołach bardzo często dochodzi do wypadków, w związku z czym często już na początku roku szkolnego szkoły oferują przystąpienie do ubezpieczenia grupowego NNW, chroniącego ubezpieczonego w momencie nieszczęśliwego wypadku.

Jednym z podstawowych obowiązków każdej ze szkół jest zapewnienie jej uczniom pełnego bezpieczeństwa, obowiązani są do tego nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły, to na ich ramionach spoczywa nadzór oraz sprawowanie opieki nad każdym uczniem w danej placówce, zarówno na lekcjach, jak i przerwach, ale też w czasie prowadzenia zajęć dodatkowych w szkole lub poza nią.
By wypadek klasyfikowany był jako ten, do którego doszło w szkole muszą zostać spełnione łącznie przesłanki miejsca, jakim jest teren szkoły oraz czasu, w tym przypadku godzin zajęć szkolnych.

Jeżeli na terenie szkoły dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, pierwszym, co należy zrobić jest zabezpieczenie miejsca, w którym doszło do wypadku oraz sporządzenie protokołu zdarzenia. Protokół ten sporządzany jest przez szkolny zespół powypadkowy, a jego wyniki przedstawiane są uczniowi poszkodowanemu lub jego rodzicom.
Wraz z chwilą otrzymania takiego protokołu osoby uprawnione mają 7 dni na to, by wystosować do niego zastrzeżenia, jeśli takie się pojawiają. Mogą one dotyczyć na przykład okoliczności wypadku, w którym ucierpiał uczeń.
Jeżeli ze sporządzonego protokołu wynika, iż do zaniedbania doszło, ze strony placówki szkolnej, wówczas stanowi to podstawę do ubiegania się o odszkodowanie.

W przypadku chęci i możliwości dochodzenia odszkodowania, bardzo ważnym jest, by stworzyć zbiór dokumentacji związanej z leczeniem ucznia lub jego rehabilitacją, stanowiący potwierdzenie urazów, po to, by dochodzone odszkodowanie było adekwatne do wszelkich poniesionych z tytułu wypadku strat.
Do dochodzenia roszczeń z reguły uprawnieni są rodzice dziecka, ale jeżeli poszkodowanym jest uczeń pełnoletni, to on sam jest uprawniony do dochodzenia świadczenia.
Podmioty te roszczeń dochodzić mogą w okresie 3 lat od wypadku. Jeżeli natomiast szkoda powstała w wyniku przestępstwa termin przedawnienia roszczenia wynosi 20 lat od dnia popełnienia tego przestępstwa.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian