fbpx

Jakiekolwiek opóźnienia w oddaniu budynku, czy mieszkania przez dewelopera mogą powodować straty dla nabywców mieszkań.
W przypadku niedotrzymania terminów,
co do zasady, w zależności od postanowień umowny,  możemy domagać się zapłaty kar umownych albo odszkodowania. Jeśli w umowie nie ma przepisu dotyczącego kary umownej, to w przypadku niewłaściwego wykonania umowy, nabywcy mieszkania przysługuje odszkodowanie.

 

WAŻNE!

By móc żądać odszkodowania od dewelopera musimy wykazać, że opóźnienie w oddaniu lokalu, bądź w ostatecznym wyodrębnieniu lokalu i przeniesieniu jego własności (nie są to pojęcia tożsame) wystąpiło z jego winy.

 

TERMINY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ…

W umowie deweloperskiej oprócz określenia stron, szczegółowego określenia przedmiotu i ceny nabycia kluczowe są dwa terminy: odbioru lokalu i najczęściej jego wydania nabywcy oraz termin przeniesienia własności na nabywcę. W umowie pomiędzy sprzedającym a nabywcą powinny znaleźć się zapisy przewidujące odpowiedzialność dewelopera za niedotrzymanie przynajmniej jednego z tych terminów, uwzględniając stosowne kary umowne.

 

Kara umowna to kwota pieniężna, którą deweloper będzie musiał zapłacić nabywcy za każdy dzień opóźnienia. Z reguły jej wysokość odpowiada wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Jeśli umowa przewiduje kary umowne nie musimy udowadniać, ile rzeczywiście wyniosła nasza szkoda. Wystarczy, że określimy o ile dni opóźnił się deweloper w przekazaniu lokalu i uzyskaną liczbę przemnożymy  przez wysokość kary umownej ujętej w umowie.

 

W razie niezastrzeżenia kar umownych, nabywca lokalu mogą dochodzić od dewelopera odszkodowania za opóźnienie na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. W przypadku, kiedy za opóźnienie ponosi winę deweloper, kupujący musi dokładnie wyliczyć i wykazać straty jakie poniósł wskutek niedotrzymania ustalonych terminów.

 

Gdy deweloper opóźnia się z terminem przeniesienia własności lokalu na nabywcę, określonym w umowie deweloperskiej, nabywca wyznacza deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie prawa własności, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy, przy zachowaniu roszczeń tytułu kary umownej za okres opóźnienia.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian