fbpx

…ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o szkodzie.

 

Zgodnie z  art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o szkodzie.

W wyjątkowych sytuacjach odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności (tzn. z użyciem całego swojego aparatu organizacyjnego, technicznego i kadrowego) wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.

Przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest możliwe jedynie w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub też określenie wysokości odszkodowania uzależnione jest od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

 

CO W SYTUACJI KIEDY UBEZPIECZYCIEL ZWLEKA?

 

Jeśli ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania możemy wystosować do niego wezwanie do zapłaty powiększone o odsetki ustawowe, złożyć skargę do Rzecznika Finansowego, powiadomić Komisję Nadzoru Finansowego lub skierować nasze roszczenie na drogę postępowania sądowego.

 

30 DNI!

Wypłata odszkodowania powinna, co do zasady, następować w terminie 30 dni, licząc od dnia zawiadomienia o szkodzie. Jedynie szczególne okoliczności mogą przemawiać za przyjęciem innego terminu. Dotyczy to sytuacji, gdy nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności dotyczących zasady odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości odszkodowania. Wówczas obowiązkiem zakładu ubezpieczeń jest w takim czasie pisemne zawiadomienie uprawnionego o przyczynie niemożności terminowego wypłacenia odszkodowania ze wskazaniem przypuszczalnego terminu zajęcia ostatecznego stanowiska oraz wypłacenie bezspornej części świadczenia. W dalszym ciągu obowiązkiem zakładu ubezpieczeń jest sprawne prowadzenie postępowania likwidacyjnego, a w konsekwencji wypłacenie pełnego odszkodowania w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie wszystkich okoliczności stało się możliwe, przy czym powinno to nastąpić najpóźniej w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.

 

90 DNI!

Termin dziewięćdziesięciodniowy ma już charakter bezwzględny, oderwany od dokonania, a nawet samej takiej możliwości, wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Jego niezachowanie może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. Zastrzeżenie takie nie dotyczy jednak każdego postępowania sądowego mającego pewien związek ze zdarzeniem objętym ubezpieczeniem, lecz wyłącznie takiego postępowania, którego ukończenie jest niezbędne (a nie tylko pomocne) dla definitywnego rozstrzygnięcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za powstałą szkodę w rozumieniu istoty i zakresu odpowiedzialności. Stąd też ta przesłanka nie może być nadużywana i powinna być traktowana wyjątkowo. W większości przypadków trwające postępowanie sądowe nie usprawiedliwia bierności zakładu ubezpieczeń, który obowiązany jest do ustalenia przesłanek swojej odpowiedzialności oraz do zbadania okoliczności dotyczących wysokości szkody. Tego obowiązku, należącego do istoty działalności ubezpieczeniowej, ubezpieczyciel nie może przerzucić na inne podmioty.

Jeśli ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania, pomimo dostarczenia wszystkich dokumentów, wyjaśnionego postępowania karnego lub cywilnego, poszkodowany ma kilka możliwości, do których zaliczamy:

  • wystosowanie wezwania do zapłaty powiększonego o odsetki ustawowe,
  • skarga do Rzecznika Finansowego,
  • powiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego,
  • skierowanie roszczeń na drogę postępowania sądowego

 

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ…

Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek zwłoki w spełnieniu świadczenia z umowy ubezpieczenia, to jest wypłaty odszkodowania. Jego niespełnienie (odmowa wypłaty odszkodowania) lub nienależyte spełnienie (np. zwłoka w wypłacie) uprawnia do wtórnego świadczenia odszkodowawczego, zastępującego lub uzupełniającego pierwotny przedmiot zobowiązania. Oddzielić bowiem należy odpowiedzialność gwarancyjną za naprawienie szkody, opartą na związku normatywnym, od odpowiedzialności sprawczej, opartej na konstrukcji adekwatnego związku przyczynowego. W pierwszym przypadku zakład ubezpieczeń gwarantuje naprawienie szkody wyrządzonej na skutek zdarzenia od niego niezależnego, zaś w drugim występuje sam jako sprawca szkody. Dlatego np. zwłoka zakładu ubezpieczeń w wypłacie odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych może, w konkretnym przypadku, uzasadniać żądanie zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego za czas zwłoki.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian