fbpx

W chwili, gdy dojdzie do wypadku osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia, powodującego stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu, bądź chorobę zawodową, a w najgorszym przypadku śmierć, pracownikowi lub jego bliskim przysługuje prawo do uzyskania szeregu świadczeń od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kwalifikacji prawnej takiego zdarzenia dokonuje sam zleceniodawca, a stwierdzenie przez niego, czy zdarzenie należy uznać za wypadek przy pracy wymaga stosownego uzasadnienia oraz wykazania dowodów mogących stanowić podstawę tego twierdzenia.

 

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, nie później niż z upływem 14 dni od dnia uzyskania informacji o wypadku, zleceniodawca sporządza kartę wypadku. Sporządzana jest ona w trzech egzemplarzach: dla poszkodowanego lub uprawnionego członka rodziny, dla podmiotu ustalającego okoliczności wypadku oraz dla zakładu ubezpieczeń, jeżeli wypadek zostanie uznany za wypadek przy pracy. Poszkodowany lub uprawniony do uzyskania świadczenia mają prawo do zgłoszenia zastrzeżeń, co do ustaleń zebranych w karcie wypadku, o czym zostają pouczeni.Do tejże karty dołączone są również wyjaśnienia pokrzywdzonego oraz informacje zebrane od osób będących świadkami wypadku, dołączane są też dokumenty z oględzin miejsca wypadku oraz wszelkie uzyskane na tę okoliczność dowody.

 

Niezwłocznie po uzyskaniu zawiadomienia o wypadku, podmioty obowiązane do ustalenia okoliczności oraz przyczyn zdarzenia mają obowiązek zawiadomić pisemnie właściwą terenowo jednostkę organizacyjną zakładu o wszczęciu postępowania, celem ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

 

Gdy nastąpi ustalenie, iż kwalifikacja wypadku pozwala na uznanie go za wypadek przy pracy, zleceniobiorcy należą się z tego tytułu świadczenia okresowe, takie jak zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, renta lub jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Jeżeli w następstwie wypadku doszło do śmierci poszkodowanego, jego bliskim również przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Wyłączona od możliwości uzyskania świadczenia odszkodowawczego po wypadku może być jedynie osoba, która umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa naruszyła przepisy o ochronie zdrowia i życia, stwarzając tym samym zagrożenie dla siebie, ale też innych osób.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian