fbpx

Bardzo często wypadki z udziałem zwierząt kończą się bardzo poważanymi uszkodzeniami auta, a odzyskanie środków za jego naprawę może wiązać się z wieloma trudnościami.

W przypadku, gdy kierowca, wykupił dobrowolne ubezpieczenie AC na samochód, które obejmuje również zdarzenia z udziałem zwierząt, w razie kolizji może liczyć na uzyskanie odszkodowania pozwalającego na pokrycie szkód wynikłych ze zdarzenia, a jednocześnie nie musi dochodzić roszczeń od zarządcy dróg.

W sytuacji, gdy kierowca nie posiada jednak ważnego ubezpieczenia autocasco, z roszczeniem o odszkodowanie może zwrócić się do zarządcy drogi, który odpowiada za ochronę kierowców przed zwierzętami. W związku z tą odpowiedzialnością zarządca drogi obowiązany jest umieścić przy drogach ogrodzenia, by uniemożliwić zwierzynie przedostanie się w ruchliwe miejsce, w sytuacji gdy umieszczenie takiego ogrodzenia nie jest możliwe, zarządca ma obowiązek umieszczenia znaku ostrzegawczego przed zwierzyną ( nr znaku A-18b), w chwili, gdy znak znajduje się przy drodze, uzyskanie odszkodowania może być bardzo utrudnione, ponieważ to kierowca powinien zachować należytą ostrożność oraz dostosować prędkość, poruszając się w miejscu objętym znakiem.

Jeżeli pomimo przesłanek do umieszczenia takiego znaku przy drodze, nie ma go tam, kierowca, będący uczestnikiem kolizji, może domagać się od zarządcy drogi zwrotu kosztów związanych z naprawą auta, szczególnie, gdy do zdarzenia doszło w miejscu, w którym występuje duża populacja zwierząt i gdy w przeszłości zdarzały się w tym miejscu podobne wypadki.

Nawet jeżeli kierowca uznaje się za osobę będącą poszkodowanym w tym zdarzeniu, to na nim ciąży obowiązek udowodnienia zarządcy drogi, że do wypadku doszło z jego winy. W związku ze zwiększeniem prawdopodobieństwa wygranej, kierowca powinien zebrać jak najwięcej dowodów świadczących na jego korzyść. Za takie dowody należy uznać:

– zdjęcia z miejsca kolizji dokumentujące zaistniałe uszkodzenia auta,

– zdjęcia z miejsca kolizji dokumentujące fakt, że przy drodze nie znajdowały się znaki ostrzegające o zwierzętach,

– notatka policyjna,

– zeznania naocznych świadków zdarzenia,

– wyciąg z policyjnych statystyk podobnych zdarzeń z udziałem zwierząt występujących miejscu wypadku.

Brak reakcji zarządcy drogi nie wiąże się od razu z przegraną kierowcy, ponieważ ten może wkroczyć na drogę sądową, celem dochodzenia swoich racji.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian