fbpx

W zgodzie z art. 362 Kodeksu cywilnego – Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron. Z niniejszego przepisu wynika wprost, iż w sytuacji, kiedy poszkodowany swoim zachowaniem przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, ubezpieczyciel ma prawo obniżyć kwotę należnego odszkodowania.

Wartym zaznaczenia jest fakt, że uznanie poszkodowanego za osobę, która przyczyniła się do powstania szkody, musi pozostawać z nią w związku przyczynowym. Zachowanie, które należy uznać za przyczynienie, jest to zachowanie, które doprowadziło do powstania szkody lub doprowadziło do zwiększenia rozmiaru powstałej już szkody.

O skali zmniejszenia świadczenia decyduje sam ubezpieczyciel, według swojego uznania przyczynienia się poszkodowanego do szkody. Zachowaniami, które uznać należy za takie, które przyczyniły się do powstania szkody są między innymi świadome przekroczenie dopuszczalnej prędkości podczas jazdy, używanie telefonu komórkowego, brak zapiętych pasów bezpieczeństwa oraz przyzwolenie osobie pod wpływem alkoholu na prowadzenie pojazdu. Stopień przyczynienia do szkody w każdej sytuacji powinien ustalany w oparciu o okoliczności towarzyszące danej sprawie, ubezpieczyciele na podstawie obliczenia procentowego stopnia przyczynienia się do szkody, odpowiednio obniżają o tę wartość procentową wypłacane odszkodowanie. Każde z Towarzystw Ubezpieczeniowych ma prawo zrobić to według własnego uznania, dlatego jedno z nich, może niezapięcie pasów bezpieczeństwa uznać jako 15% przyczynienia się do szkody, natomiast drugie, takie samo zachowanie uznać może jako 50%. Jest to dla ubezpieczycieli, często i tak zaniżających wartość należnego odszkodowania pretekst, aby to zostało jeszcze bardziej obniżone.

Możliwa jest sytuacja, w której ubezpieczyciel uzna, iż nie jest w stanie wypłacić odszkodowania, z powodu znaczącego przyczynienia się do winy osoby poszkodowanej, w tym przypadku wartość świadczenia zostaje obniżona o całe 100%. Decyzje takie uzyskują swoje uznanie rzadko, tylko w uzasadnionych przypadkach. Tak jak już zostało to zaznaczone powyżej, rozwiązanie sprawy zależy od okoliczności każdego zdarzenia. Przyczynienie do wypadku powinno być zawsze ustalane w granicach rozsądku, ponieważ nie należy zapominać, iż sprawcą wypadku jest inna osoba, niż poszkodowany.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian