fbpx

Co zrobić w przypadku zwłoki podczas wypłacenia odszkodowania?

Jeśli ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania, pomimo dostarczenia wszystkich dokumentów, wyjaśnionego postępowania karnego lub cywilnego, poszkodowany ma kilka możliwości m.in. wystosowanie wezwania do zapłaty powiększonego o odsetki ustawowe, skarga do Rzecznika Finansowego, powiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego, skierowanie roszczeń na drogę postępowania sądowego.

Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek zwłoki w spełnieniu świadczenia z umowy ubezpieczenia, to jest wypłaty odszkodowania. Jego niespełnienie (odmowa wypłaty odszkodowania) lub nienależyte spełnienie (np. zwłoka w wypłacie) uprawnia do wtórnego świadczenia odszkodowawczego, zastępującego lub uzupełniającego pierwotny przedmiot zobowiązania. Oddzielić bowiem należy odpowiedzialność gwarancyjną za naprawienie szkody, opartą na związku normatywnym, od odpowiedzialności sprawczej, opartej na konstrukcji adekwatnego związku przyczynowego. W pierwszym przypadku zakład ubezpieczeń gwarantuje naprawienie szkody wyrządzonej na skutek zdarzenia od niego niezależnego, zaś w drugim występuje sam jako sprawca szkody. Dlatego np. zwłoka zakładu ubezpieczeń w wypłacie odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych może, w konkretnym przypadku, uzasadniać żądanie zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego za czas zwłoki.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian