fbpx

Każdej osobie, wobec której wyrządzona została szkoda, zależy na tym, aby jej likwidacja nastąpiła jak najszybciej. W zależności od rodzaju ubezpieczenia, na jakim oprzeć chcemy likwidację szkody, czas jej usunięcia określają różne akty prawne.

W przypadku szkody z ubezpieczeń dobrowolnych, takich jak ubezpieczenie na dom lub ubezpieczenie turystyczne, termin likwidacji szkody określony jest w kodeksie cywilnym, natomiast w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego, takiego jak ubezpieczenie OC, termin ten regulowany jest w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Biorąc pod uwagę szkodę z ubezpieczeń dobrowolnych, jej likwidację reguluje art. 817 Kodeksu cywilnego, który wskazuje, że ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

Jeżeli występują trudności z ustaleniem okoliczności zdarzenia oraz powiązania z nimi podmiotu obowiązanego do wypłaty świadczenia, wówczas wypłacone musi ono zostać w terminie 14 dni, od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności uzgodnienie tych okoliczności było możliwe. Bezsporna część świadczenia powinna być jednak spełniona w wyznaczonym terminie miesiąca.

Warto wziąć również pod uwagę fakt, iż umowa zawarta z ubezpieczycielem, może zawierać postanowienia, które okażą się dla uprawnionego korzystniejsze, niż te wskazane powyżej, co znaczy, że wypłata świadczenia może być objęta krótszym terminem oczekiwania.

Ważną informacją jest również to, że jeżeli ubezpieczyciel nie dochowa terminu zawartego w umowie lub przepisach prawa powinien on powiadomić uprawnionego o przyczynie, która spowodowała zwłokę. Nieuzasadnienie zwłoki wiążę się z możliwością naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę.

Nawiązując do ubezpieczenia obowiązkowego, jakim jest ubezpieczenie OC, o terminie likwidacji szkody mówi art. 14 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, podobnie do ubezpieczeń dobrowolnych, tutaj termin likwidacji również nie powinien przekroczyć 30 dni. W przypadku jednak, gdy wyjaśnienie okoliczności zdarzenia nie jest możliwe we wskazanym terminie, świadczenie powinno być wypłacone w czasie 14 dni, od dnia, w którym wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie może to jednak nastąpić później niż w ciągu 90 dni, od daty zgłoszenia szkody. Termin 90 dni nie obowiązuje jedynie w przypadku, gdy w przedmiotowej sprawie toczy się postępowanie cywilne lub karne, a wypłata świadczenia zależy od wyroku, jaki w niej zapadnie.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian