fbpx

W przypadku dochodzenia roszczenia odszkodowawczego po wypadku, okres jego dochodzenia jest z góry określony i nieprzekraczalny, aby móc dojść swojego roszczenia bez żadnych przeszkód, warto wiedzieć o kilku informacjach odnośnie terminów załatwiania spraw o naprawienie szkody.

O odszkodowanie każdy może starać się na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Końcowym terminem możliwości ubiegania się o odszkodowanie za wypadek jest upłynięcie okresu, w którym poszkodowany może zgłosić się z roszczeniem do podmiotu odpowiedzialnego za zaistnienie zdarzenia uprawniającego go do żądania odszkodowania.

Zgodnie z art. 4421 Kodeksu cywilnego roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem zabronionym przedawnia się z upływem trzech lat, od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat, od dnia w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Należy wskazać, że w razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Kolejną przydatną informacją, jest to, że przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Wartym podkreślenia, jest fakt, iż jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

W praktyce, by móc skutecznie skorzystać z wydłużonego terminu przedawnienia, szkoda musi spowodować śmierć poszkodowanego, bądź jego rozstrój zdrowia, który trwać będzie dłużej, niż 7 dni. W przypadku śmierci poszkodowanego, z roszczenia skorzystać mogą osoby najbliższe zmarłemu.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian