fbpx
Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu - MCO

W przypadku śmierci osoby bliskiej często pieniądze to ostatnia rzecz o której poszkodowany myśli. Jednak dochodzenie swoich praw prowadzące do uzyskania odszkodowania po stracie bliskiej osoby, jest świadczeniem, które należy się najbliższym zmarłego i może pomóc im w poniesieniu wszelkich kosztów związanych z tą stratą.

Zadośćuczynienie jest to jednorazowe świadczenie, wypłacane na rzecz osoby poszkodowanej przez zakład ubezpieczeń strony odpowiedzialnej za zaistniałe zdarzenie. Jest ono świadczeniem rekompensującym doznaną krzywdę, która niesie za sobą wszelkie negatywne skutki dla kondycji cielesnej lub psychicznej człowieka.

Z tego powodu członkowie rodziny najbliżsi dla osoby zmarłej mogą starać się o jego uzyskanie, są to w szczególności małżonkowie, dzieci, rodzice, dziadkowie oraz rodzeństwo, jednak katalog takich osób jest dużo szerszy, ponieważ każda osoba posiadająca silną więź ze zmarłym lub będąca uzależnioną od niego ekonomicznie ma prawo do ubiegania się o stosowne odszkodowanie.

Wysokość zadośćuczynienia przyznawanego najbliższym po stracie zależy od wielu czynników, między innymi od tego, czy zmarły przyczynił się do zdarzenia, w którym zginął. Nie bez znaczenia pozostają również wiek zmarłego oraz wiek jego bliskich pozostających przy życiu, wysokość zarobków zmarłego oraz jego wkład w życie rodzinne. Istotnym elementem jest również stan zdrowia osoby ubiegającej się o uzyskanie świadczenia.

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby opiewa na kwoty rzędu od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, a zasadą przy jego wypłacaniu jest maksymalne skracanie czasu wypłaty ustalonej rekompensaty. Z reguły świadczenia wypłacane są w terminie 30 dni od wydania decyzji ustalającej prawo do uzyskania jednorazowego świadczenia oraz jego wysokość.

Najważniejszymi dokumentami przy dochodzeniu odszkodowania za śmierć bliskiej osoby są:

– odpis aktu zgonu,

– dokumenty stwierdzające sprawstwo śmierci (na przykład orzeczenie sądu),

– dokumentację z miejsca zdarzenia,

– dokumentację medyczną w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia osoby, która dowiedziała się o śmierci bliskiego,

– zaświadczenie o zatrudnieniu zmarłego,

– zaświadczenie o zarobkach zmarłego,

– odpisy dokumentów stanowiących dowód więzi łączącej zmarłego i wnioskodawcę.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian